top of page

Algemene Voorwaarden

Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden..

1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht van de opdrachtgever.

 

2. Ploni Nieboer is een onafhankelijk adviesbureau en werkt volgens de richtlijnen van de N.V. V. A.

 

3. Opdrachtgever voorziet Ploni Nieboer van de benodigde informatie om haar werkzaamheden uit te kunnen voeren. De advisering, begeleiding en rapportages vinden plaats op basis van door de opdrachtgever en de betrokken medewerker aangeleverde informatie.

 

4. Opdrachtgever faciliteert Ploni Nieboer met betrekking tot een gesprek ruimte, het maken van, in tijd, aaneensluitende afspraken, met de bij de opdracht betrokken personen. Hierbij valt te denken aan; bedrijfsarts, medewerker, leidinggevende, personeel adviseur, werkplek bezoek.

 

5. Ploni Nieboer maakt gebruik van een netwerk met gekwalificeerde  zelfstandige professionals die landelijk dan wel in een bepaald gebied van Nederland werken. Deze professionals zijn niet in dienst bij Ploni Nieboer. Ploni Nieboer fungeert in situaties waarbij opdrachten door deze professionals worden uitgevoerd, als tussenpersoon en heeft geen werkgever = werknemer relatie met deze professionals.

 

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of een situatie doet zich voor die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 

 

Artikel 1. Definities.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Ploni Nieboer

Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer;

Overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes.

1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst.

1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst.

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Artikel 6. Geheimhouding.

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 7. Intellectuele eigendom.

Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Opzegging.

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de overeenkomst reeds een jaar of langer duurt of men is schriftelijk overeengekomen dat de overeenkomst langer dan een jaar zal duren, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste drie maanden in acht te nemen.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst.

1. Indien een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere partij – buiten hetgeen in de overeenkomst is bepaald – gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren. Tekortkomingen moeten nauwkeurig worden omschreven.

2. Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens opdrachtnemer nog niet is uitgevoerd.

3. Bedragen die opdrachtnemer vóór de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

4. Indien de opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, zonder daarvoor tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn.

Artikel 10. Betaling.

1. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Na verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2,5 procent per maand.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11. Incassokosten.

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

2. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid.

Indien en voor zover opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1.·Ploni Nieboer is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, voortkomend uit de werkzaamheden en advisering van Ploni Nieboer groter dan het totale bedrag van de opdracht.

 

·Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht van de opdrachtgever.

 

2.·Ploni Nieboer is niet verantwoordelijk voor de door derden aangeleverde informatie.

 

3. ·De opdrachtgever is vrij om het advies van Ploni Nieboer op te volgen, gedeeltelijk op te volgen dan wel niet op te volgen. Ook kan de opdrachtgever een deskundigen oordeel aanvragen bij het UWV. Een afwijkend deskundigen oordeel geeft geen reden tot wijziging van de overeengekomen afspraken tussen opdrachtgever en Ploni Nieboer.

 

4. Het overnemen, niet overnemen of het gedeeltelijk overnemen van het advies van Ploni Nieboer ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting om de afgesproken prijs te betalen voor het geleverde advies.

 

5. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd van zes maanden de aansprakelijkheid van opdrachtnemer verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer – of haar ondergeschikten.

7. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 13. Overmacht.

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 14. Toepasselijk recht.

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is de Nederlandse Wetgeving van toepassing.

Artikel 15. Wijziging van de voorwaarden.

Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

Toevoeging voor Algemene Voorwaarden

 

Verplichtingen Organisatie Ploni Nieboer:

  • Op Organisatie Ploni Nieboer berust een inspanningsverplichting, zoals die van haar na alle redelijkheid verwacht mag worden voor de door haar geaccepteerde werkzaamheden en Diensten.

  • Organisatie Ploni Nieboer zal de grootste zorgvuldigheid in acht nemen met betrekking tot de aan haar ter beschikking gestelde informatie. Deze zullen enkel en alleen worden gebruikt voor

Diensten te verrichten door Organisatie Ploni Nieboer.

  • Na volledige afwikkeling van de opgedragen werkzaamheden zal Organisatie X de onderliggende stukken gedurende twee jaar bewaren en inzichtelijk houden na het beëindigen van de opdracht of relatie, volgens geldende bewaartermijnen.

  • Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen.

 

Klachtenreglement

 

Uitgangspunten:

Als er problemen of klachten zijn dan worden die in eerste instantie door Ploni Nieboer zelf met de klager opgelost. Wordt het probleem niet naar tevredenheid opgelost dan kan er een klacht ingediend worden.

Onder een klacht wordt verstaan een (schriftelijke) melding van ontevredenheid over resultaten en/of dienstverlening of het gedrag van Ploni Nieboer of derden die betrokken zijn bij de dienstverlening van Ploni Nieboer.

Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk ingediend worden. De klager ontvangt binnen twee weken bericht van ontvangst van de klacht. De klager wordt in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden.

Klachten die qua aard en ernst niet alleen tussen opdrachtgever of cliënt en de arbeidsdeskundige of coach kunnen worden opgelost en extra inzet behoeven, worden behandeld en opgelost door een persoon die niet bij de gedraging en/of uitlating betrokken is geweest( Laurens Mulderije van LM loopbaanmanagement). Klachten moeten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 weken, worden afgehandeld. De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte gesteld van het onderzoek naar de klacht en de eventueel genomen maatregelen.

Klachten worden bijgehouden in een systeem en er kan indien wenselijk driemaandelijks over gerapporteerd worden.

Mocht de klacht qua aard en ernst van dien aard zijn dat hij niet opgelost kan worden met Ploni Nieboer of een daartoe gemachtigde persoon, dan kan er een klacht ingediend worden bij het register voor arbeidsdeskundigen ( SRA).

 

In het klachtenregistratiesysteem wordt geregistreerd:

1.       Indiener klacht en datum indienen klacht

2.       Inhoud klacht

3.       Kopie schriftelijke bevestiging ontvangst

4.       Rapportage bevindingen onderzoek van onafhankelijke toehoorder met indiener klacht

5.       Rapportage afhandeling klacht, uitkomst en maatregelen

6.       Kopie brief naar cliënt

 

Groningen 25-05-2018

bottom of page