top of page

Privacy Verklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op (25-05-2018)

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 

Naam: Ploni Nieboer, arbeidsdeskundige/coach

Postadres: Pioenstraat 80-11, 9713 XS Groningen

KvK: 50397915

Website: WWW.ploninieboer.nl

Email: info@ploninieboer.nl

Contactpersoon: Ploni Nieboer

Telefoonnummer: 0643151195

 

Organisatie Ploni Nieboer verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Persoonsgegevens

Organisatie Ploni Nieboer verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

 • Geboortedatum

 • Geslacht

 • Inhoud van communicatie

 • Salarisgegevens

 • Opleidingsgegevens

 • Werkervaring

 • Werkgever

 • Functienaam

 • Datum indiensttreding

 • FML of IZP (functionele mogelijkhedenlijst of inzetbaarheidsprofiel)

 • Spreekuurrapportages
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Organisatie Ploni Nieboer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid

Doeleinden

Organisatie Ploni Nieboer verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Uitvoeren van de arbeidsdeskundige en coach opdrachten binnen het werkveld van de arbeidsdeskundige

 • Re-integratie opdrachten in op dracht van het UWV

 • Het onderhouden van contact;

 • Een goede en efficiënte dienstverlening;

 • Het verrichten van administratieve handelingen;

 • Verbetering van de dienstverlening;

 • Facturering;

 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

 • Het voeren van geschillen;

 

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw opdracht, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Organisatie Ploni Nieboer  hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;

 • De bescherming van haar financiële belangen;

 • De verbetering van haar diensten;

 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming uit, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging persoonsgegevens verstrekt geeft u daarmee toestemming dat Organisatie Ploni Nieboer deze gegevens verwerkt.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Organisatie Ploni Nieboer persoonsgegevens uitwisselen. Organisatie Ploni Nieboer kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. Dit zijn onder andere de IT-leveranciers van onze website, onze IT- systemen, verwerker van onze financiële en salarisadministratie, in het kader van het samenwerkingsverband van re-integratie opdrachten voor het UWV. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Organisatie Ploni Nieboer aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Organisatie Ploni Nieboer zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Organisatie Ploni Nieboer  zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Organisatie Ploni Nieboer zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Organisatie Ploni Nieboer  passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Organisatie Ploni Nieboer gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Uw rechten

U heeft het recht om Organisatie Ploni Nieboer  een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kunt u Organisatie Ploni Nieboer  verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

Organisatie Ploni Nieboer

Contactpersoon: Idem

Mailadres: info@ploninieboer.nl

Telefoonnummer: 0643151195

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Organisatie Ploni Nieboer laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op (25-05-2018)

 

Organisatie Ploni Nieboer  kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

bottom of page